Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Προϋποθέσεις για όλες τις καταχωρίσεις και διαφημίσεις

Όλες οι καταχωρίσεις και οι διαφημίσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του GreeksOfAustralia ανά χρονικά διαστήματα, είναι σύμφωνες με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις (είτε οι καταχωρίσεις – διαφημίσεις είναι επί πληρωμή είτε δωρεάν). Η ιστοσελίδα του GreeksOfAustralia αυτή τη στιγμή φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.GreeksOfAustralia.com («η ιστοσελίδα»).

Η ιστοσελίδα διατηρεί μια εμπεριστατωμένη βάση δεδομένων με επιχειρήσεις, η οποία περιλαμβάνει επί πληρωμή και δωρεάν καταχωρίσεις και διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει ή μη στοιχεία των επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η βάση δεδομένων του GreeksOfAustralia παραμένει μια εμπεριστατωμένη λίστα Αυστραλιανών επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων. Για την καταχώριση μίας επιχείρησης στην ιστοσελίδα του GreeksOfAustralia, δεν είναι υποχρεωτική οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία μεταξύ του καταχωριζόμενου και της ιστοσελίδας. Μια επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιήσει δωρεάν καταχώριση στη βάση δεδομένων του GreeksOfAustralia προς ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας.

Β. Όροι & Προϋποθέσεις για Διαφήμιση

1. Αποδοχή των Όρων

1.1 Οι διαφημιζόμενοι συμφωνούν ότι αποδέχονται και δεσμεύονται (αλλά χωρίς να περιορίζονται) με όλους του όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από το GreeksOfAustralia συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται εκτός της ιστοσελίδας και παρέχονται τηλεφωνικά, ή κάθε είδους όρους και προϋποθέσεις που ενημερώνονται κατά διαστήματα.
1.2 Οι όροι και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται το Συμφωνητικό μας και εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες μας μπορούν να βρεθούν (αλλά δεν περιορίζονται μόνο):
Α) Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις περιλαμβάνοντας κάθε συνημμένο
Β) Στις εγκεκριμένες και εξουσιοδοτημένες φόρμες εντολής ή του αντίστοιχου συμφωνητικού
Γ) Σε κάθε διαπιστευτήριο αίτησης (αν μπορεί να εφαρμοστεί)
Δ) Στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας
Ε) Σε κάθε κανόνα διαφήμισης ή/και οδηγίες που εμπίπτουν στην Υπηρεσία και
ΣΤ) Σε κάθε αντίστοιχο και εξουσιοδοτημένο έγγραφο παραληφθέν από το GreeksOfAustralia
1.3 Οι παρόντες  Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από το GreeksOfAustralia (έχοντας την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια) οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με σχετική ανακοίνωσή στην ιστοσελίδα. Η συνεχόμενη  χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μετά από αλλαγές στους  Όρους και τις Προϋποθέσεις δηλώνει αυτομάτως και την αποδοχή τους.
1.4 Οι τρέχοντες  Όροι και οι Προϋποθέσεις υπερισχύουν των παλαιότερων όρων και προϋποθέσεων της ιστοσελίδας, είτε αυτοί είναι γραπτοί είτε προφορικοί.

2. Όροι

2.1 Το συμφωνητικό  μεταξύ του GreeksOfAustralia και του Διαφημιζόμενου θα πρέπει να ξεκινάει το συντομότερο από:
Α) την ημερομηνία που η εγκεκριμένη και εξουσιοδοτημένη φόρμα εντολής λήφθηκε από το GreeksOfAustralia
Β) την ημερομηνία που η ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη διαφημιστική φόρμα εντολής λήφθηκε από το GreeksOfAustralia ή
Γ) την ημερομηνία που το υπογεγραμμένο συμφωνητικό λήφθηκε από το GreeksOfAustralia. («Ημερομηνία Έναρξης»)
2.2 Το συμφωνητικό θα έχει ισχύ από την ημερομηνία έναρξης και για το διάστημα που έχει οριστεί από τη φόρμα εντολής

3. Περιεχόμενο Διαφημιζόμενου

3.1 Ο Διαφημιζόμενος είναι υπεύθυνος για την παροχή, μεταφόρτωση και διατήρηση κάθε υλικού (Διαφημιστικό Υλικό) που θα χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα. Ο Διαφημιζόμενος είναι υποχρεωμένος να παράσχει το υλικό διαφήμισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GreeksOfAustralia συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων των χρονικών προθεσμιών και του τρόπου παράδοσης.
3.2 Το GreeksOfAustralia δε φέρει ευθύνη για κανένα Διαφημιστικό Υλικό και για οποιαδήποτε αξίωση που μπορεί να προκύψει από τον Διαφημιζόμενο.
3.3 To GreeksOfAustralia θα αποφασίζει για την αξιοποίηση όλων των λέξεων-κλειδιά, των κατηγοριών καθώς και άλλου υλικού που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ή να κατηγοριοποιήσει μια καταχώριση επιχείρησης για τους σκοπούς που συνδέονται με τον κατάλογο υπηρεσιών.
3.4 Το GreeksOfAustralia έχει το δικαίωμα να διαγράψει ή να μετακινήσει κάποια καταχώριση, να ζητήσει από τον Διαφημιζόμενο την τροποποίηση της καταχώρισης ή να αρνηθεί να τη δημοσιεύσει. Το GreeksOfAustralia πρέπει να γνωστοποιήσει τις προθέσεις του στον Διαφημιζόμενο μέσα σε 72 ώρες.
3.5 Ο Διαφημιζόμενος συμφωνεί και αναγνωρίζει το δικαίωμα του GreeksOfAustralia να διαθέτει κατά καιρούς το Διαφημιστικό Υλικό ή πληροφορίες Καταλόγου σε άλλες επιχειρήσεις. O Διαφημιζόμενος συναινεί στη δημοσίευση του Διαφημιστικού Υλικού σε άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες, χωρίς ωστόσο το GreeksOfAustralia να δεσμεύεται για τη δημοσίευση της καταχώρισης του Διαφημιζόμενου σε συνεργαζόμενο Κατάλογο του GreeksOfAustralia.
3.6 O Διαφημιζόμενος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι:
Α) To GreeksOfAustralia δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον Διαφημιζόμενο για οποιαδήποτε αξίωση ή βλάβη παρουσιαστεί, από την έκδοση ή τη μη-έκδοση της καταχώρισης του Διαφημιζόμενου ή του Διαφημιστικού Υλικού σε σχετικές ιστοσελίδες.
Β) Το GreeksOfAustralia διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους συνεργάτες διαχείρισης κατά καιρούς και δεν εγγυάται ότι η καταχώριση του Διαφημιζόμενου ή το Διαφημιστικό Υλικό θα διαχειρίζεται από κάποιο συγκεκριμένο συνεργάτη διαχείρισης και για ορισμένη χρονική περίοδο.
Γ) Δεν έχει αποκλειστικότητα σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε διαφήμιση.

4. Διακοπή Παροχής Υπηρεσιών

4.1 Τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνούν ότι το συμβόλαιο μεταξύ τους μπορεί να διακοπεί:
Α) Μετά από συμφωνία μεταξύ του Διαφημιζόμενου/Πελάτη και του GreeksOfAustralia
Β) Από το GreeksOfAustralia, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, αν ο Διαφημιζόμενος/Πελάτης (όντας φυσικό πρόσωπο) κηρύξει χρεωκοπία ή
Γ) Από το GreeksOfSAustralia, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, αν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια σχετιζόμενη με τον Διαφημιζόμενο (όντας φυσικό πρόσωπο) που υποδηλώνει αφερεγγυότητα του Διαφημιζόμενου/Πελάτη, όπως το να βρίσκεται σε δυσμένεια ή να αποφασιστεί η ρευστοποίηση της επιχείρησής του.
Δ) Το GreeksOfAustralia μπορεί χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, αν ο Διαφημιζόμενος/Πελάτης δεν συμμορφωθεί με τους όρους/υποχρεώσεις του στο GreeksOfAustralia, συμπεριλαμβανομένης (αλλά χωρίς να περιορίζεται), στην υποχρέωση του Διαφημιζόμενου/Πελάτη να πραγματοποιήσει την πληρωμή του χρηματικού ποσού μέχρι και την ημέρα που έχει συμφωνηθεί.

5. Αποζημίωση

5.1 Ο Διαφημιζόμενος καλείται να αποζημιώσει το GreeksOfAustralia σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτυχημένης αξίωσης από τρίτο μέρος στο GreeksOfAustralia σχετικά με κάθε ζήτημα που προκύπτει από τη λειτουργία, τη χρήση, τη μεταφορά του Διαφημιστικού Υλικού, τις πληροφορίες ή τα χρήματα από και προς το GreeksOfAustralia από τον Διαφημιζόμενο.
5.2 Ο Διαφημιζόμενος καλείται να αποζημιώσει το GreeksOfAustralia και τους διαχειριστές, υπαλλήλους και εκπροσώπους του από όλες τις αξιώσεις, αιτήματα, διαδικασίες από κάθε φυσική και άλλη ευθύνη που προκύπτει ολικώς ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα από την δημοσιοποίηση του Διαφημιστικού Υλικού.
5.3 Αποζημίωση Διαφημιζόμενου: Ο Διαφημιζόμενος καλείται να αποζημιώσει το GreeksOfAustralia για κάθε απώλεια, βλάβη συμπεριλαμβανομένης έμμεσης ή παράπλευρης απώλειας ή βλάβης ανεξαρτήτως λόγου που προκύπτει σε κάθε περίπτωση από την παροχή ή την αποτυχία παροχής των Υπηρεσιών, ή/και κάθε ανακρίβεια, ανεπάρκεια ή έλλειψη πληροφοριών που περιέχονται μέσα σε ένα Κατάλογο Επιχείρησης στην ιστοσελίδα ή κάθε υλικού που δημοσιεύεται.

6. Πνευματικά Δικαιώματα

6.1 Ο Διαφημιζόμενος διατηρεί υπό την ιδιοκτησία του όλα τα πνευματικά δικαιώματα για το Διαφημιστικό Υλικό που παρέχει στο GreeksOfAustralia.
6.2 Όλα τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με το υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα, ανήκει στο GreeksOfAustralia ή στους δικαιούχους του. Διαφημιζόμενοι και χρήστες της ιστοσελίδας δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα σε αυτή την πνευματική περιουσία. Χρήστες και Διαφημιζόμενοι δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν τίποτα το οποίο παρακωλύει ή αθετεί τα δικαιώματα αυτής της περιουσίας.
6.3 Το GreeksOfAustralia και ο Διαφημιζόμενος αναγνωρίζουν ότι όλα τα περιεχόμενα και τα υλικά που σχετίζονται με τους χάρτες που συμπεριλαμβάνονται ή συνδέονται με την ιστοσελίδα είναι πνευματική ιδιοκτησία της Google Maps, η οποία είναι προϊόν της Google Inc. (“the Mapping Provider” – Πάροχος Χάρτη)
6.4 Οι χρήστες της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των Διαφημιζόμενων) δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούν, εξάγουν, μεταδίδουν, αντιγράφουν ή δημοσιεύουν τις πληροφορίες χαρτών (είτε ηλεκτρονικώς είτε εγγράφως) χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερώσει γραπτώς την πρόθεση τους στο GreeksOfAustralia ή στον Πάροχο Χαρτών. Μπορείτε δείτε τους όρους χρήσης της Google Maps όπως εμφανίζονται στο GreeksOfAustralia στο https://www.google.com/help/terms_maps.html
6.5 To GreeksOfAustralia εξασφαλίζει ότι το προϊόν Google Maps λειτουργεί όπως ακριβώς παρέχεται από την Google. O χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται να μην προβάλλει (νομικές) απαιτήσεις από το GreeksOfAustralia ή την Google που να αφορούν την καταλληλότητα των Google Maps σχετικά με την απόδοση και οποιονδήποτε άλλο λόγο.

7. Πολιτική Απορρήτου

Το GreeksOfAustralia θα συγκεντρώσει, θα χρησιμοποιήσει και θα συμπεριλάβει κάθε προσωπική πληροφορία σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος και προς προβολή στην Ιστοσελίδα.

8. Γενικά

8.1 Διαιρετότητα
Αν κάποιο μέρος των όρων και προϋποθέσεων είναι νομικά ανεφάρμοστο, το υπόλοιπο του συμφωνητικού θα παραμείνει ανεπηρέαστο.
8.2 Δικαιοδοσία
Οι Διαφημιζόμενοι αναγνωρίζουν ότι η συνολική δραστηριότητα του GreeksOfAustralia διεξάγεται στη Victoria. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από νόμους της πολιτείας της Victoria. Τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των νομικών δικαστηρίων της Victoria.
8.3 Γνωστοποίηση
Κάθε γνωστοποίηση προς το GreeksOfAustralia που υπόκειται σε αυτό το Συμβόλαιο, θα πρέπει να γίνεται προσωπικά μέσω email προς το GreeksOfAustralia στην διεύθυνση: info@greeksofaustralia.com
8.4 Εκχώρηση Δικαιωμάτων
Ο Διαφημιζόμενος δεν θα πρέπει να εκχωρήσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του μετά από οποιαδήποτε συμφωνία με το GreeksOfAustralia χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του GreeksOfAustralia.

9. Πληρωμή

9.1 Τιμολόγια και Πληρωμές
Α) Κατά την ημερομηνία έναρξης, θα εκδοθεί τιμολόγιο για τον Διαφημιζόμενο που θα καθορίζει το κόστος τιμής των Υπηρεσιών + 10% ΦΠΑ.
Β) Ο Διαφημιζόμενος πρέπει να πληρώσει όλα τα τέλη και τις χρεώσεις που καθορίζονται στο τιμολόγιο την καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στα έγγραφα.
Γ) Το GreeksOfAustralia έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές οποιαδήποτε στιγμή με προηγούμενη προειδοποίηση 7 ημερών προς τον Διαφημιζόμενο.
Δ) Ο Διαφημιζόμενος αναγνωρίζει ότι τα τέλη και οι λοιπές χρεώσεις είναι αποκλειστικά λόγω φόρου.
Ε) Ο Διαφημιζόμενος αναμένεται να τηρήσει τους όρους πληρωμής όπως αναγράφονται παρακάτω:
Ημερομηνία Πληρωμής: 14 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου:
Τρόπος Πληρωμής: Πιστωτική Κάρτα ή EFL μεταφορά.
Για συμφωνίες των $4,000.00 συν 10% Φ.Π.Α. που εξοφλούνται ετησίως μέσω πιστωτικής κάρτας ή με πάγια εντολή πληρωμής, το GreeksOfAustralia απαιτεί μια συμπληρωμένη αίτηση για χορήγηση πίστωσης. Ο Διαφημιζόμενος που πληρώνει μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων δεν χρειάζεται να συμπληρώσει αίτηση χορήγησης πίστωσης.
ΣΤ) Σε περίπτωση που ο Διαφημιζόμενος επιλέξει να πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας,    τότε το GreeksOfAustralia διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί την πιστωτική κάρτα όπως προβλέπεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία. Ο Διαφημιζόμενος αναγνωρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν χρεώσεις ή τέλη που σχετίζονται με ασαφή κεφάλαια/ποσά ή κάθε άλλου είδους χρέωση που σχετίζεται με την συλλογή πληρωμών.
Ζ) Σε περίπτωση που ο Διαφημιζόμενος αθετήσει τους όρους πληρωμής και το χρέος περάσει σε νομικές διαδικασίες , όλα τα κόστη συμπεριλαμβανομένου του χρέους συλλογής, των προμηθειών, των δικαστικών αμοιβών και κάθε άλλου είδους άμεσες δαπάνες θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Διαφημιζόμενου. Το GreeksofAustralia δικαιούται να επιβαρύνει οποιοδήποτε μη εξοφλημένο ποσό με 10% ετησίως.
Η) Η έγκριση από λογαριασμό εμπορικής πίστωσης υπόκειται στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του Διαφημιζόμενου και στην ικανότητα να ανταποκριθεί κατάλληλα  στους όρους και τις προϋποθέσεις του GreeksOfAustralia.

10. Ορισμοί

  • Ως «άτομο» ορίζεται μια εταιρεία
  • Ως «μήνας» ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας
  • Ως «Διαφημιζόμενος» ορίζεται η επιχείρηση ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένου μιας διαφημιστικής εταιρείας) που έχει έρθει σε συμφωνία με το GreeksOfAustralia αναφορικά με την καταχώριση στην Ιστοσελίδα ή σε σχέση με άλλο διαφημιστικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Ιστοσελίδας για μεταφόρτωση πληροφοριών στον Κατάλογο Υπηρεσιών.
  • «Φ.Π.Α.» ορίζεται όπως προκύπτει από το A New Tax System (Goods and Services Tax) πράξη του 1999.
  • Ως «Υπηρεσία» ορίζονται τα προϊόντα του GreeksOfAustralia ή οι επιλεγμένες προς αγορά υπηρεσίες για τον Διαφημιζόμενο όπως αναγράφονται στο τιμολόγιο κατά καιρούς.
  • Ως «Αξίωση» ορίζεται κάθε απαίτηση, διαδικασία ή δικαίωμα που έχει συσταθεί ή εκχωρηθεί από τρίτο μέρος και σχετίζεται με την διαφήμιση.

Γ. Επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις Καταχώρησης
Οι ακόλουθοι επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις είναι εφαρμόσιμοι σε όλες τις επί πληρωμή καταχωρίσεις επιχειρήσεων που αγοράζονται απευθείας από το GreeksOfAustralia. Λοιποί όροι και προϋποθέσεις μπορεί να εφαρμόζονται σε καταχωρίσεις επιχειρήσεων που αγοράζονται μέσω ενός αντιπρόσωπου ή συνέταιρου του GreeksOfAustralia.

11. Όροι Καταχώρισης

11.1 Η συμφωνία μεταξύ του GreeksOfAustralia και του Πελάτη αρχίζει το συντομότερο από:
Α) την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε η εγκεκριμένη και εξουσιοδοτημένη φόρμα εντολής από το GreeksOfAustralia
Β) την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε η συμπληρωμένη και αποδεχθείσα    διαφημιστική αίτηση πιστωτικής χορήγησης από το GreeksOfAustralia ή
Γ) την ημερομηνία που το υπογεγραμμένο συμβόλαιο ελήφθη από το GreeksOfAustralia
(“Ημερομηνία Έναρξης»)
11.2 Το συμβόλαιο θα ισχύει από την Ημερομηνία Έναρξης όπως ορίζεται στη Φόρμα Εντολής ή έως ότου τερματιστεί σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις
11.3  Το GreeksOfAustralia διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει ή να αποκλείσει την εγγραφή, ή να μετακινήσει μια επιχείρηση από την ιστοσελίδα και τον κατάλογο ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στο Διαφημιζόμενο.

12. Υποχρεώσεις Πελάτη

Από τη στιγμή που κάνετε εγγραφή ως Πελάτης:
Α) Συμφωνείτε ότι είστε ο ιδιοκτήτης της εγγεγραμμένης επιχείρησης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της.
Β) Συμφωνείτε ότι η επιχείρησή σας, όπως όλες οι επιχειρήσεις που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα υπόκειται στην διαδικασία αξιολόγησης και εξέτασης από τους Χρήστες.
Γ) Αναγνωρίζετε ότι, στο σημείο που επιτρέπεται από το νόμο, το GreeksOfAustralia δεν φέρει καμία ευθύνη για κανένα Περιεχόμενο που προκαλεί σε εσάς ή την επιχείρηση σας απώλεια ή καταστροφή
Δ) Αναγνωρίζετε ότι το GreeksOfAustralia διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει ή να αποκλείσει καταχώριση ή να μετακινήσει μια επιχείρηση από την Ιστοσελίδα και τον Κατάλογο και
Ε) Κατανοείτε ότι το GreeksOfAustralia έχοντας την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, θα καθορίσει την αξιοποίηση όλων των λέξεων-κλειδιών, τις κατηγορίες, του περιεχομένου και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ή να κατηγοριοποιήσει μια καταχώριση επιχείρησης για όλους τους σκοπούς που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και τον κατάλογο υπηρεσιών.

13. Τέλη & Χρεώσεις

13.1 Τιμολόγια και Πληρωμές
Α) Κατά την Ημερομηνία Έναρξης, θα εκδοθεί τιμολόγιο για τον Πελάτη που θα καθορίζει το κόστος τιμής των Υπηρεσιών συν το Φ.Π.Α. (10%).
Β) Ο Πελάτης πρέπει να εξοφλήσει όλα τα τέλη και τις χρεώσεις που καθορίζονται στο τιμολόγιο κατά την ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στα έγγραφα.
Γ) Το GreeksOfAustralia έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές οποιαδήποτε στιγμή με προηγούμενη προειδοποίηση 7 ημερών προς τον πελάτη.
Δ) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα τέλη και οι λοιπές χρεώσεις αφορούν αποκλειστικά το Φ.Π.Α.
Ε) Ο Πελάτης αναμένεται να τηρήσει τους όρους πληρωμής όπως αναγράφονται παρακάτω:
Ημερομηνία Πληρωμής: 14 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
Τρόπος Πληρωμής: Πιστωτική Κάρτα ή EFL μεταφορά
Για συμβόλαια/συμφωνίες των $4,000.00 συν 10% Φ.Π.Α. που εξοφλούνται ετησίως μέσω πιστωτικής κάρτας ή με πάγια εντολή πληρωμής, το GreeksOfAustralia απαιτεί μια συμπληρωμένη αίτηση για χορήγηση πίστωσης. Ο Πελάτης που πληρώνει μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων δεν χρειάζεται να συμπληρώσει αίτηση χορήγησης πίστωσης.
ΣΤ) Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας, τότε το GreeksOfAustralia διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί την πιστωτική κάρτα όπως προβλέπεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με επιτυχία. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν χρεώσεις ή τέλη που σχετίζονται με ασαφή κεφάλαια/ποσά ή κάθε άλλου είδους χρέωση που σχετίζεται με την συλλογή πληρωμών.
Ζ) Σε περίπτωση που ο πελάτης αθετήσει τους όρους πληρωμής και το χρέος μετακυλήσει για νομικές ενέργειες, όλα τα κόστη συμπεριλαμβανομένων του χρέους συλλογής, των προμηθειών, των δικαστικών αμοιβών και κάθε άλλου είδους άμεσες δαπάνες θα είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Το GreeksofAustralia δικαιούται να επιβαρύνει ένα μη εξοφλημένο ποσό με 10% ετησίως.
Η) Η έγκριση από λογαριασμό εμπορικής πίστωσης υπόκειται στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη και στην ικανότητα να ανταποκριθεί κατάλληλα  στους όρους και τις προϋποθέσεις του GreeksOfAustralia.
Θ) Σε περίπτωση που το GreeksOfAustralia χορηγήσει εμπορική πίστωση λογαριασμού στον Πελάτη (και ο Πελάτης είναι εταιρεία), στη βάση που το GreeksOfAustralia έχει συμφωνήσει με το αίτημα του Πελάτη για την παροχή των υπηρεσιών και τη χορηγία πίστωσης, οι διαχειριστές ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα εγγυόνται, από κοινού και εξ ολοκλήρου, την πληρωμή στο GreeksOfAustralia κατ’ αίτηση όλων των χρημάτων που τώρα ή στο μέλλον θα καταβληθούν στο GreeksOfAustralia από τον Πελάτη.
Ι) Η παρούσα εγγύηση είναι συνεχής και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων ή διακανονισμό του λογαριασμού, το χρόνο επιβεβαίωσης του GreeksOfAustralia ή οποιαδήποτε άλλη ικανοποίηση αιτήματος  προς τον Πελάτη, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του GreeksOfAustralia και του Πελάτη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, παράλειψη ή αμέλεια του GreeksOfAustralia για την ανάκτηση των χρημάτων, οποιαδήποτε έλλειψη δικαιοδοσίας εκ μέρους οποιουδήποτε υπευθύνου να δώσει αυτή την εγγύηση, σημαίνει απαλλαγή. Σε περίπτωση απαλλαγής ή μεταβίβασης οποιασδήποτε προστασίας που κατέχεται από το GreeksOfAustralia, οποιοσδήποτε υπεύθυνος δεν τηρεί αυτή την εγγύηση, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός, πράξη ή παραλείψεις σε μέρος του GreeksOfAustralia. Η εγγύηση αυτή είναι μια κύρια υποχρέωση και είναι εκτελεστή.

14. Τερματισμός

Τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνούν ότι το συμβόλαιο μεταξύ τους μπορεί να τερματιστεί όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 4.1.

Δ. Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας
Η Ιστοσελίδα GreeksOfAustralia διέπεται από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση με πολλαπλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, PDA’s κινητών τηλεφώνων και RSS. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν κάθε φορά που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως του τρόπου που εισέρχεστε.

15. Χρήση της Ιστοσελίδας

15.1 Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των Διαφημιζόμενων και των Πελατών (Χρήστες ή εσείς), συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και κάθε άλλες γνωστοποιήσεις και οδηγίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα (Όροι και Προϋποθέσεις), οι οποίες υπόκεινται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του GreeksOfAustralia. Η χρήση σας και η είσοδός σας στην Ιστοσελίδα σημαίνει την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όπως διαμορφώνονται τη δεδομένη στιγμή.
15.2 Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για προσωπική χρήση μόνο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή τον Κατάλογο που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα για διαφημιστικούς σκοπούς (εκτός από την προσθήκη ή διόρθωση των πληροφοριών που αναρτώνται στον κατάλογο) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής άλλων υπηρεσιών ή της λήψης πληροφοριών είτε για βελτίωση των υπηρεσιών σας ή του προϊόντος σας είτε της ενδυνάμωσης της υπηρεσίας ή επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η δημιουργία πελατολογίου. Οποιαδήποτε διαφημιστική χρήση απαιτεί προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το GreeksOfAustralia.

16. Υποχρεώσεις Χρηστών

16.1 Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να:
Α)κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο με τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή που είναι παράνομος, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται, της παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας, της συσχέτισης μιας καταχώρισης του Καταλόγου με δυσφήμιση, απειλή, παρενόχληση, βιαιότητα, προκατάληψη, παρανομία, βωμολοχία, χυδαιότητα, απρεπές ή γενικά μη αποδεκτό υλικό οποιουδήποτε είδους.
Β) υποβάλλουν ή διαρρεύσουν στον κατάλογο, είτε μέσω της αυτόματη μεταφόρτωσης είτε με άλλο τρόπο, υλικό που εξαπλώνεται ή οποιουδήποτε είδους υλικό που περιέχει ιούς ή άλλου τύπου κακόβουλο υλικό.
Γ) καταστρέψουν, τροποποιήσουν, παρέμβουν για να διαταράξουν ή να βλάψουν αρχεία, πληροφορίες, κωδικούς, συσκευές ή πόρους που ανήκουν στο GreeksOfAustralia ή πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/ και σταθερότητα του καταλόγου της Ιστοσελίδας.
Δ) κάνουν χρήση του καταλόγου συνδέοντάς τον με μετάδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, spam, αλυσιδωτών mail ή άλλων τεχνικών κατακλυσμού ή μαζικής διανομής αυθαίρετου email ή
Ε) αποστέλλουν αυτοματοποιημένα αιτήματα οποιουδήποτε είδους στην Ιστοσελίδα ή τον κατάλογο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από το GreeksOfAustralia.

16.2 Οι Χρήστες συμφωνούν:
Α)να συμμορφώνονται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις
Β) να παρέχουν συνεχώς ακριβείς, επίκαιρες και ολοκληρωμένες πληροφορίες
Γ) να διατηρούν ασφαλείς τους κωδικούς και τα στοιχεία ταυτότητας τους
Δ) να έχουν την απόλυτη ευθύνη για τη χρήση του λογαριασμού τους και για κάθε ενέργεια που γίνεται και σχετίζεται με τον λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής ευθύνης για όλες τις πληροφορίες, κείμενα και λοιπό υλικό που είτε μεταφορτώθηκε δημόσια είτε μεταδόθηκε ιδιωτικά προς και από τον λογαριασμό τους
Ε) να μην παραποιούν την σύνδεσή τους με μια συγκεκριμένη καταχώριση επιχείρησης και των προσφερόμενων αλλά και των υπηρεσιών που παρέχουν.
ΣΤ) να μην κοινοποιούν ή μεταφορτώνουν Υλικό το οποίο περιέχει κρυπτογραφημένους κωδικούς ή εικόνες που είτε δεν σχετίζονται, είτε τροποποιούν το μήνυμα του αρχικού υλικού και
Ζ) ότι το GreeksOfAustralia έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει έναν Λογαριασμό και να αρνηθεί κάποια ή όλες τις τρέχουσες ή μελλοντικές χρήσεις του καταλόγου της ιστοσελίδας. Όπου είναι δυνατόν για το GreeksOfAustralia θα επικοινωνεί απευθείας με τους Χρήστες, θα ενημερώνει τον Χρήστη για τυχόν αναστολή ή διακοπή του λογαριασμού και τους λόγους για τους οποίους γίνεται και ο Χρήστης θα έχει στην διάθεση του 5 ημέρες για να προσκομίσει μια γραπτή απάντηση που να εξηγεί το λόγο ανάκλησης. Το GreeksOfAustralia θα λάβει σοβαρά υπόψιν αυτή την απάντηση και θα απαντήσει γραπτά στον Χρήστη μέσα σε 10 μέρες από τη στιγμή που θα λάβει το μήνυμα.

17. Πνευματική Δικαιώματα Ιστοσελίδας

17.1 Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με το Περιεχόμενο σε αυτή την Ιστοσελίδα ανήκουν στο GreeksOfAustralia ή στους δικαιούχους του, διαφημιστές, ή συνεργάτες συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό και τον λογοτύπων και σημάτων. Όλο το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα, προστατεύεται από Αυστραλιανά και διεθνή πνευματικά δικαιώματα και από νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται να πραγματοποιήσετε οτιδήποτε το οποίο παρεμβαίνει ή καταπατεί αυτούς τους νόμους ή τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου.
17.2 Μπορείτε να κάνετε λήψη και να δείτε το περιεχόμενο ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του υλικού της ιστοσελίδας για προσωπικούς μόνο λόγους και χωρίς να το τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Όλα τα δικαιώματα που εκφράζονται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις διατηρούνται του GreeksOfAustralia. Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, ή να αναδημοσιεύσετε οτιδήποτε που βρίσκετε στην Ιστοσελίδα χωρίς άδεια ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων ή του σήματος.
17.3 Άλλα σήματα εκτός του GreeksOfAustralia μπορεί να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα κατά διαστήματα. Αυτά μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Τίποτα από αυτά που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε λογοτύπου, σήματος ή «σημαίας», χωρίς προηγουμένως την ρητή άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη.

18. Πολιτική Απορρήτου

Το GreeksOfAustralia θα συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου η οποία είναι διαθέσιμη προς προβολή στην Ιστοσελίδα. Οι Χρήστες αναγνωρίζουν την Πολιτική Απορρήτου του GreeksOfAustralia και συναινούν με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών τους πληροφοριών σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

19. Περιορισμός Ευθύνης

19.1 Με εξαίρεση τα τυχόν δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που υπάγονται στο Νόμο Καταναλωτών της Αυστραλίας (όπως ενσωματώθηκε στην Ενέργεια Ανταγωνισμού και Καταναλωτών 2010 (Cth) και ισοδύναμη με νομοθεσία μέλους ή Επικράτειας), η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί, περιοριστεί ή να τροποποιηθεί, διαφορετικά το GreeksOfAustralia αποκλείει όλα τα δικαιώματα, τις συνθήκες ένδικων μέσων και τις εγγυήσεις, όσον αφορά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας είτε με βάση το καταστατικό, το κοινό δίκαιο ή αλλιώς στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
19.2 Το GreeksOfAustralia δεν εγγυάται την ακρίβεια του περιεχομένου και τον κατάλογο στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε οποιουσδήποτε χάρτες που προβάλλονται στην ιστοσελίδα και ιστοσελίδες τρίτων μερών ή πηγών. Όλο το Περιεχόμενο παρέχεται σε εσάς «όπως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμο» κατά βάση και με την προϋπόθεση ότι θα αναλάβετε την ευθύνη για την αξιολόγηση της ακρίβειας του περιεχομένου και βασίζεστε σε αυτό με δική σας ευθύνη. Το Περιεχόμενο αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συγγραφέα μόνο και όχι τις απόψεις του GreeksOfAustralia. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει ή/και να αφαιρεθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του GreeksOfAustralia και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
19.3 Το GreeksOfAustralia δεν θα έχει την ευθύνη ή την αξίωση σχετικά με τυχόν απώλεια ή καταστροφή που μπορεί να προκύψει συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής ή βλάβης του λογισμικού σας και του υλικού του υπολογιστή σας που προκύψει από την χρήση ή την είσοδο στο Διαδίκτυο.
19.4 Το GreeksOfAustralia δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που εμπεριέχονται στο Υλικό της Ιστοσελίδας, όπως υπερσυνδέσεις, θα είναι ανεπηρέαστες ή αλάνθαστες, ότι λάθη θα διορθωθούν ή ότι το GreeksOfAustralia ή ότι ο διακομιστής (server) που το καθιστά λειτουργικό δεν εμπεριέχει ιούς.
19.5 Ευθύνη του GreeksOfAustralia, για κάθε παράβαση όρου ή προϋπόθεσης που υπάγεται από το νόμο, ή οποιαδήποτε θεσμική εγγύηση περιορίζεται στη διακριτική ευχέρεια του GreeksOfAustralia για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή την πληρωμή για το κόστος που έχει κάθε υπηρεσία που παρέχεται κατ’ επανάληψη.
19.6 Για οποιαδήποτε ενέργεια, ισχυρισμό απώλειας ή ζημία η οποία προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας, οφείλετε να αποζημιώσετε το GreeksOfAustralia και τις συνεργαζόμενες εταιρείες και κάθε διαχειριστή, υπάλληλο και εκπρόσωπο.

20. Περιεχόμενο τρίτων μερών και συνδέσεις

20.1 H ιστοσελίδα του GreeksOfAustralia μπορεί να συμπεριλάβει περιεχόμενο τρίτων μερών ή συνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων, τα οποία υπόκεινται στου όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τρίτων μερών. Τίποτα στον διαδικτυακό χώρο του GreeksOfAustralia δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος για δική σας χρήση στο Περιεχόμενο αυτό.
20.2 Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων μερών οι οποίες δεν σχετίζονται με το GreeksOfAustralia και τις οποίες δεν ελέγχει και ούτε έχει κάποιο συμφέρον. Η εμφάνιση αυτών των συνδέσεων στην ιστοσελίδα δεν αποδεικνύει κάποια σχέση μεταξύ του GreeksOfAustralia και του τρίτου μέρους ή οποιαδήποτε στήριξη από το GreeksOfAustralia προς το τρίτο μέρος, την ιστοσελίδα του, το προϊόν ή τις υπηρεσίες που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα.

21. Περιεχόμενο και Άδειες

21.1 Όταν πραγματοποιείτε υποβολή περιεχομένου στο GreeksOfAustralia σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο ή ηχογραφήσεων, αυτή χορηγείται από το GreeksOfAustralia και από τους σχετικούς συνεργάτες που διαθέτουν μια μη-αποκλειστική, ατελής άδεια να δημοσιεύουν ή να χρησιμοποιούν το Περιεχόμενο αυτό με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε στιγμή.
21.2 Το GreeksOfAustralia έχει το δικαίωμα να μην χρησιμοποιεί το Υλικό που υποβάλλετε.
21.3 Εγγυάστε ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, στο Περιεχόμενο που δημοσιεύετε, ότι το Περιεχόμενο δεν είναι δυσφημιστικό και δεν παραβιάζει κάποιο νόμο.
21.4 Οφείλετε να αποζημιώσετε το GreeksOfAustralia σε περίπτωση κάποιων ή όλων των νομικών χρεώσεων, βλαβών και άλλων χρεώσεων που μπορεί να προκύψουν από το GreeksOfAustralia ως αποτέλεσμα παραβίασης της παραπάνω εγγύησης.
21.5 Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, αποποιείστε όλων των ηθικών δικαιωμάτων της συμβολής σας για τον σκοπό υποβολής και δημοσιοποίησης στον διαδικτυακό τόπο.

22. Γενικά

22.1 Δικαιοδοσία
Οι Διαφημιζόμενοι αναγνωρίζουν ότι όλη η δραστηριότητα από το GreeksOfAustralia διεξάγεται στην Victoria. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στους νόμους του κράτους της Victoria. Τα μέρη συμφωνούν να υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των νομικών δικαστηρίων της Victoria.
22.2 Οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με το παρόν Συμβόλαιο/Σύμφωνο θα πρέπει να κατατεθεί προσωπικά στο GreeksOfAustralia μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@greeksofaustralia.com